کنیستر تندر 90

 کنیستر L90(جاذب بخارات بنزین تندر 90 ) ،برای اولین بار در ایران توسط شرکت سیال نیرو صنعت داخل سازی شد.